1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

-A +A

AMAÇ

Amaç, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma projelerini desteklemektir. Proje destekleri birinci faz ve ikinci faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir.

PROJE SÜRESİ

Birinci faz için süre çağrıda belirtilir. İkinci faz için süre en fazla 48 ay olabilir.

PROJE BÜTÇESİ

Proje destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilir. Makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez. Yönetici kuruluşa birinci faz için araştırma programı kapsamında işbirliği oluşturulması amacıyla bütçe verilebilir. Bütçenin harcanmasına ilişkin hususlar, ikinci faz başvuru öncesinde yönetici kuruluş ile yapılacak sözleşmede yer alır. Bütçenin harcama detayları ikinci faz başvurusu ile TÜBİTAK'a sunulur. Birinci faz için verilen bütçe; personel, hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanır.

DEĞERLENDİRME

Sunulan birinci faz başvuruları biçim, 1004 Programı amacı ve kapsamı ile çağrı dokümanına uygunluk açısından incelemeye tabi tutulur ve uygun olmadığı tespit edilen başvurular iade edilir. İnceleme sonucunda uygun olduğu tespit edilen başvurular birinci faz panel değerlendirmesine alınır. Birinci faz panel değerlendirmesi sonucunda yetersiz bulunan başvurular proje yöneticisine bildirilir. Değerlendirme sonucu uygun bulunan araştırma programı başvuruları için yönetici kuruluştan ikinci faz önerisi hazırlaması istenir.

Araştırma programı ikinci faz öneri formu, yönetici kuruluş tarafından TÜBİTAK'a sunulur. Sunulan öneriler biçim, 1004 Programı amacı ve kapsamı ile çağrı dokümanına ve birinci faz değerlendirmesine uygunluk açısından incelemeye alınır. İnceleme sonucunda uygun bulunmayan başvurular iade edilir. Uygun bulunan başvurular panel değerlendirmesine alınır.